Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

Administrator danych osobowych 

 

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest FABRIC CLASS DOMINIKA SYCZYŃSKA z siedzibą w Gliwicach, ul. Al. W. Korfantego 5/7 , 44-100 Gliwice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
NIP 6312665787, REGON: 365739981, sklep internetowy pod adresem https://dominikasyczynskashop.pl/

 

Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - „RODO”. 

 

Podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego jest dobrowolne,
z wyjątkiem zawarcia przez Klienta/Użytkownika umowy z Administratorem - niepodanie w tym przypadku danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy
o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje niemożliwością zawarcia tej umowy.
W związku z tym podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, jest zobowiązana do podania wymaganych danych.

 

Podstawą przetwarzania danych osobowych  jest umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

Dane przetwarzane przez sklep https://dominikasyczynskashop.pl/

W ramach naszej witryny zbieramy i przetwarzamy dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres
e-mail, numer telefonu. 

Cele przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe w Sklepie internetowym przetwarzane są w celu:

 • Zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną;
 • W celu świadczenia zamówionych usług i obsługi płatności;
 • Udzielenia odpowiedzi na wiadomości wysłane poprzez formularz ze Strony;
 • Przesyłania informacji i ofert marketingowych, ankiet, zaproszeń oraz prowadzenia korespondencji za pomocą poczty e-mail, w tym marketingu bezpośredniego;
 • Zarządzania kontaktem z Tobą w celu poprawy jakości usług.;
 • Marketingu i informacji handlowych (tylko za odrębną zgodą);
 • Obsługi płatności i rozliczeń;
 • Zapewnienia bezpieczeństwa technologicznego i organizacyjnego sklepu oraz klientów i osób trzecich;
 • Egzekwowania postanowień Regulaminu sklepu;
 • Przeciwdziałania oszustwom;
 • Organizowania konkursów, programów promocyjnych i lojalnościowych;
 • Dochodzenia należności przed sądami, arbitrażem i organami wymiaru sprawiedliwości;

 

Podstawy prawne przetwarzania danych Klienta

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta dla Administratora, jest spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków: 

 • Wyrażenie przez Klienta  zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; 
 • Wymagalność przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; 
 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. 

 

 

Prawa Klienta Sklepu internetowego

 

Klient Sklepu internetowego ma pełne prawo decydowania, w jakim zakresie jego dane mogą być wykorzystywane przez Administratora. Klientowi przysługują następujące prawa:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w tym profilowania i marketingu bezpośredniego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli na jej podstawie odbywa się przetwarzanie danych osobowych Użytkownika; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Klient może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz przesyłanie treści marketingowych. 

 

 

Przekazywanie danych osobowych

 

Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Zbierając Twoje dane osobowe, umożliwiamy do nich  bezpośredni dostęp jedynie upoważnionym przez nas osobom tj. pracownikom, podwykonawcom i podmiotom świadczących usługi na naszą rzecz (tj. np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności internetowe)  i jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji usług zleconych przez Administratora. 

Dane osobowe Klienta mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości lub organom ścigania.

 

Okres przechowywania danych 

 

Dane przechowywane są tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały przesłane albo na potrzeby zachowania zgodności z przepisami prawa.

Dane osobowe przechowujemy przez okres korzystania przez Użytkownika z naszych usług. Po zaprzestaniu korzystania z usług, dane osobowe Użytkownika w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, będą przechowywane jeszcze przez okres niezbędny dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z tych usług.

 

Jeżeli Klient zgodzi się na wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach marketingowych,to będzie otrzymywał takie dane aż do momentu, w którym zgoda zostanie wycofana. Klienta ma prawo w dowolnym czasie wycofać swoją zgodę.

 

 

Kontakt w sprawie danych osobowych i Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

 

Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na adres m e-mail: dominikasyczynska@gmail.com

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl